پیامبر اکرم صلوات الله علیه

هرکه نخستین روز از ماه شعبان را روزه بدارد خداوند برای او هفتاد حسنه نویسد که هر حسنه با عبادت یک سال برابر آید.

هرکه دوروز از ماه شعبان را روزه بدارد گناه هلاکت بار او فرو ریزد. 

هرکه سه روز از ماه شعبان را روزه بدارد هفتاد درجه از مروارید ویاقوت برای او در بهشت بالا رود وفراز گیرد .

هرکه چهار روز از ماه شعبان را روزه بدارد روزی اش فراخ گردد.

هرکه پنج روز از ماه شعبان را روزه بدارد بندگان خدا بر او مهر ورزند ودوستدار او گردند .

هرکه شش روز از ماه شعبان را روزه بدارد خداوند هفتادگونه بلا را از او باز دارد.

هرکه هفت روز از ماه شعبان را روزه بدارد از ابلیس ولشکریان و وسوسه هاو اشاره هایش سالم ماند.

هر که هشت روز از ماه شعبان را روزه بدارد از سرای دنیا در نیاید تا آنگاه که از حوض های قدس نوشد .

هرکه نه روز از ماه شعبان را روزه بدارد دو فرشته نکیر ومنکر هنگام باز پرسی از او با او مهربان باشند.

هرکه ده روز از ماه شعبان را روزه بدارد خداوند گورش را هفتاد ذراع در هفتاد ذراع فراخ سازد.

هرکه یاز ده روز از ماه شعبان را روزه بدارد یازده مناره تابان بر گورش نهاده شود.

هرکه دوازده روز از ماه شعبان را روزه بدارد هفتاد هزار فرشته تا هنگامه دمیده شدن در صور هر روز اورا در گورش زیارت کنند.

هرکه سیزده روز از ماه شعبان را روزه بدارد فرشتگان آسمانهای هفتگانه برای او آمرزش جویند .

هرکه چهارده روز از ماه شعبان را روزه بدارد بر چهارپایان ودرندگان وحتی ماهیهای دریاها الهام شود که برای او آمرزش جویند.

هرکه پانزده روز از ماه شعبان را روزه بدارد پروردگار ندا دهد که به بزرگی ام سوگند که تورا با آتش دوزخ نسوزانم.

هرکه شانزده روزاز ماه شعبان را روزه بدارد هفتاد دریای آتش براو خاموش شود.

هر که هفده روز از ماه شعبان را روزه بدارد درهای دوزخ از او به زنجیر کشیده شوند.

هرکه هجده روز از ماه شعبان را روزه بدارد همه درهای بهشت براو گشوده شوند.

هر که نوزده روز از ماه شعبان را روزه بدارد هفتاد هزار کاخ از مروارید ویاقوت در بهشت به او ارزانی شود.

هرکه بیست روز از ماه شعبان را روزه بدارد هفتاد هزار حورالعین را به همسری او دهند.

هر که بیست ویک روز از ماه شعبان را روزه بدارد فرشتگان براو خوش آمد گویند وبالهای خویش رابراو کشندوسایند.

هرکه بیست و دو روز از ماه شعبان را روزه بدارد هفتاد هزار جامه از (سندس )و(استبرق)براو پوشانند.

هرکه بیست وسه روز از ماه شعبان را روزه بدارد هنگام بر آمدن از گورش اورا چهارپایی درخشان دهند وبران سوار شود وپرواز کنان به سوی بهشت آید.

هرکه بیست وچهار روز از ماه شعبان را روزه بدارد شفاعت او درباره هفتاد هزار یکتا پرست پذیرفته آید.

هرکه بیست وپنج روز از ماه شهبان را روزه بدارد بیزاری از دو رویی به او ارزانی شود.

هرکه بیست و شش روز از ماه شعبان را روزه بدارد گذر نامه عبور از پل صراط را برای او نویسند.

هرکه بیست وهفت روز از ماه شعبان را روزه بدارد خداوند امان نامه از آتش را برای او نویسد.

هرکه بیست وهشت روز از ماه شعبان را روزه بدارد رخسارش تابناک گردد.

هرکه بیست ونه روز از ماه شعبان را روزه بدارد به خشنودی خداوند بزرگ وشکوهمند دست یابد.

هرکه سی روز از ماه شعبان را روزه بدارد جبرئیل (ع) از پیشگاه عرش او را ندا دهد (کردار تازه را از سر گیر که بی گمان گناهان پیشین و پسین تو بخشیده شد) و خداوند گرامی وبزرگ فرماید

 (اگر گناهان تو به شماره ستاره های آسمان وقطره های باران و برگهای درختان و تعداد شن و شبنم و روزهای دنیا باشد بی گمان تورا بخشیدم و پس از روزه داری شما در ماه شعبان این کار بر خدا گران نیست )

                               مطالب بر گرفته از کتاب پاداش وکردار از (شیخ صدوق ره)