آفاق را گردیده ام بسیار خوبان دیده ام

اما تو چیز دیگری!

............................................

همزبونی ها اگه شیرین تره              همدلی از هم زبونی بهتره