یعنی:

1-خانواده ای که در آن خود خواهی دیده نمیشود!

2-خانواده ه ای که در آن توقعات به صفر میل میکند!

3-بزرگواری و گذشت موج میزند!

4-دریا دلی درس اول آن است!

5-بخل وتنگ نظری در آن راه ندارد!

6-بی تفاوتی رخت بر بسته است !

7-مهر ورزی جایی برای قهر نگذاشته است !

8-دوستت دارم زیاد شنیده میشود!

9-(کفاف) جای( رفاه) نشسته است!

10-خشم در دریای وجود اعضای آن غرق میشود!

11-منت گذاشته نمیشود!