1-به شوهرت افتخار کن!

2-بهترین کادویی که میتونی به شوهرت تقدیم کنی اینه که بهش بگی (بهت افتخار میکنم !)

3-گاه گاهی براش کادو بخر!

4-کسی را با او مقایسه نکن!

5-از مردهای دیگه جلوی اون تعریف نکن!

6-اقتداروغرور اورا نشکن!

7-مرد عاقل بهتراز مرد خوش تیپه !پس زیبایی اورا در عقل وخردش جستجوکن !

8-روی خوبی های او تمرکز کن تا بدی های او را فراموش کنی !

9-قناعت پیشه باش و خواسته هایت را کم کن !

10-ولخرجی وچشم هم چشمی نکن !

11-زندگی خودت رو با زندگی دیگران مقایسه نکن!

12-خودت را به جای بذار وخودخواه نباش!

13-زود راضی شو!

14-خیلی جدی نباش !شوخ طبع باش ولی سبک نباش!

15-زیاد هم تو خودت نباش !

16-صمیمی باش

17-او  وخانواده اش و دوستانش و عقایدش را تحقیرو مسخره نکن !

18-زیاد نخور زیاد نخواب و سعی کن قبل از شوهرت چشم بر هم نگذاری و پیش از او بیدار بشی!

19-مدیریت داخلی خونه با شماست پس با مهارت اداره کن !

20-با هنرمندی خیال شوهرت رو از بابت داخل خونه راحت نگه دار تا دربیرون بتونه با آرامش به وظایفش بپردازه!

21 - زیباییت را به رخ اون ودیگران نکش!

22-زیبایی غیر از جذابیت است پس سعی کن جذاب باشی !

23-برای شوهرت دلبری فریباییو طنازی پیشه کن !

24-ناز کن اما متکبر نباش!

25-با ناز و دلبری زودتر به اهدافت میرسی!

26-مبادا فکر کنی فروتنی دلبرانه از او  موجب خواری توست !

27-این یادت باشه که همیشه خواسته هاتو با نازودلبری برآورده کنی نه با قلدری وکلک! 

28-احساسات زیبایت رابا اندیشه ای متین همراه کن !ولی خیلی اهل استدلال و بحث وجدل نباش!!

29-لجبازی نکن که از چشم شوهرت می افتی !!!

30-تمکین کن تا سرور او باشی!

31-بدان که (چشم گفتن )تو را پیش اون عزیز میکنه !

33-پناهگاه شوهرت باش تا فقط به تو پناهنده بشه !

34-هوس بازی نکن ولی زیبا دوست وزیبا گرا باش !

(البته خودت میدونی که زیبایی با سادگی وبی آلایشی برای انسان آرامبخش تر خواهد بود!)

35-اگر آشپزی رو خوب بلد نیستی حتما یاد بگیر!

36-قبل از رانندگی سازندگی را بیاموز!

37-هیچگاه بدون آرایش جلوی شوهرت ننشین!

38-دهانت را مسواک وخوش بو کن !

39-بدنت هیچ وقت بوی عرق ولباست بوی غذا نده!

40-موی تو یکی از دو زیبایی توست ازش به خوبی مراقبت کن !

41-لبخند قشنگت رو در هیچ شرایطی با اخم معاوضه نکن !

42-توی رنج هات میتونی معناهای زیبا پیداکنی !

43-گاهی برای مادر شوهرت هدیه بخر!

44-به فامیل همسرت احترام بذار!

45-بدی خانواده اش را به خاطر او نادیده بگیر!

46-سختی کار شوهرت را درک کن !

47-بی منت محبت کن !

48-کرامت و عزت نفس را با هیچ چیز عوض نکن !

49-شفاف سخن بگو اما پر رو نباش !

50-اول فکر کن بعد حرف بزن !

51-به طور کلی همیشه بیاندیش سپس دست به کار شو !

52-اهل گذشت باش تا عزیز شوی !

53-خرده گیر نباش تا محبوب شوی !

54-از شوهرت زیبا و با هنرمندی انتقاد کن وگاهی خود را به غفلت بزن!

55-دهن بین نباشو زود احساساتی نشو!

56-زود باور نباش اما بدگمان هم نباش!

57-در هیچ شرایطی بی آبرویی نکن وخودت رو بی چشم ورو نشان نده!

58-پرحرفی نکن و با زیاده گویی او را خسته نکن !

59-همسرت را مجبور به کاری نکن !

60-زشت گو وبد دهن نباش !عفیف وبا شرم باش !!!

61-میانه رو باش!

62- او را در مردم داری کمک کن !

63-وقتی که وارد خونه میشه به پیشوازش برو !

64-لباساشو براش اتو کن تا هروقت خواست عوض کنه معطل نشه !

65- هیچ وقت بهش نگو: تو بی عرضه ای !!!!!!!!

66-اگه عصبانی شد بگو:منو ببخش!!

67-اگه زشت گویی کرد بهش بگو:وقتی زیبا حرف میزنی بیشتر بهت افتخار میکنم !

68-اگه سختش بود که بهت بگه :(دوستت دارم!)  همیشه بهش بگو

:(من مطمئنم که تو منو دوست داری !)

69-لحظه به لحظه از خداوند کمک بگیر !

70-(وخداوند بین زن وشوهر دوستی ومهربانی افکند )روم /21