ای خدای من ...

ای سید ومولای من

ای کسی که زمام اختیارم بدست اوست

ای آگاه از حال زارو پریشانم

ای رب من............

ازتو درخواست میکنم بحق حقیقتت وبه ذات پاکت و بزرگترین صفات و اسماء مبارکت

که اوقات مرا در شب وروز به یاد خود اباد گردانی وپیوسته به خدمت بندگیت بگذرانی

واعمالم را مقبول درگاهت فرمائی تا کردار ورفتارم همه یک جهت وخالص برای تو باشد....

واحوالم تا به ابد به خدمت تو مصروف گردد......

ای خدای من ...

ای خدایی که تماد اعتمادوتوکلم بر اوست   دلم را از عشقت بیتاب گردان وبرمن منت گذار ودعایم مستجاب گردان

آمین یا رب العالمین                                                    (فرازهایی از دعای کمیل)

12تیر1389