درسینه دشت چو شقایق بودم

در بند گشودن حقایق بودم

دیشب که دوباره از خطر صحبت شد ...

من با نظر عشق موافق بودم ....!

25/10/1389