خدای مهربانی های بی بهانه!...

همیشه جایی در حوالی

دلتنگی های من ...

جاری میشوی...جاری میشوی در ابریِ چشمانم...و می باری آنقدر تا زلال شوم...

میباری آنقدر که آسمانی شود هوای دلم...آنقدر که با همه روحم حس کنم...داشتنِ تــــومی ارزد به همه نداشتن های دنیا...

می ارزد....