چه در دل من ......

چه در سر تو......

من از تو رسیدم به باور تو .......

تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو........

 بخاطر تو............

 به گریه نشستم بگو چه کنم ....................

با تو.... شوری در جان

 بی تو.... جانی ویران

از این زخم پنهان میمیرم....................

نامت در من باران

یادت در دل طوفان

 با تو.......... امشب پایان میگیرم

نه بی تو سکوت

نه بی تو سخن

به یاد تو بودم به یاد تو من !

ببین غم تو رسیده به جان و دمیده به تن

ببین غم تو رسیده به جانم بگو چه کنم ........

با تو.... شوری در جان

 بی تو.... جانی ویران

از این زخم پنهان میمیرم

میمیرم............

26/2/91