دلم گرم خداوندیست که با دستان من گندم برای یاکریم خانه میریزد....

چه بخشنده خدای عاشقی دارم ،

که میخواند مرا با آنکه میداند گنهکارم

دلم گرم است و میدانم بدون لطف او تنهای تنهایم

برایت عاشقی را آرزو دارم !

برایت من *خدا *را آرزو دارم !