ای تکیه گاه محکم من، ای پدر جان .....

ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان ....

ای نام زیبایت همیشه اعتبارم .....

خدمت به تو در همه حال، هست افتخارم

 

پدر عزیزم ؛ از تو آموختم چگونه سبکبال زندگی کنم تا هجرتم نیز سبکبال باشد . این بالهای پرواز قناعت و امید و عشق را تو به من بخشیدی


تبریک به کسی که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی، سخاوت، سکوت، مهربانی و ...
....

                                                       پدر مهربانم روزت مبارک

15/3/91