چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

             که نبی شد پسر آمنه، ماه عربی            

بعثتی کرد که ابلیس طمع کرد به عفو

رحمتی کرد که خاموش شود هر غضبی

 

عیدسعید مبعث آغاز راه رستگارى و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت،

 مبارک باد .

29خرداد1391