زندگی جویباری است که از کوه رحمت ومحبت سرچشمه میگیرد وبه اقیانوس وصال میپیوندد....

14 تیر1389

(مطالب از کتاب بهشت خانواده)

بهترین زنان ,زنی است که وقتی خشمگین شود یا شوهرش بر او خشم گیرد به شوهرش بگوید

دستم را در دست تو میگذارم وخواب به چشمم راه نمیدهم تا وقتی از من راضی شوی

                                                             (رسول اکرم صلوات الله علیه)

بهترین شما مسلمانان مردی است که با زنش خوشرفتار باشد ومن از همه شما نسبت به زنانم خوشرفتار ترم

هرزنی که شوهرش را با زبانش بیازارد خداوند هیچ کفاره وتوبه ای را ازاو نپذیرد وهیچ کار نیکش را قبول نکند تا وقتی که شوهرش را راضی کند

هرزنی که کج خلقی شوهرش را تحمل کند خداوند به او ثواب آسیه (همسر فرعون ) را عطا کند

در همه احوال با همسرت مدارا کن وبا او به نیکی معاشرت نما تا زندگیت با صفا شود                                                         (امیرالمومنین علی(ع))

 

مطالب بر گرفته از کتاب زن زیباترین گل آفرینش

زن باید با محبت وصمیمیت ریشه اختلافات را پیدا کند وبه هر نحو ممکن هنگام ناراحتی دل همسرش را بدست آوردواین یک وظیفه است

رسول خدا (ص)فرمود در هر حال زن باید در برابر شوهر خود متواضع باشد وحق قهر نمودن از او را ندارد.

زن نباید در محیط خانه وخانواده بد زبانی نماید چرا که باعث از هم گسیختن بنیان خانواده میشود

زن نسبت به شوهر خود بد گمان نباشد بلکه با داشتن حس اعتماد نسبت به شوهرش صفای دل و زندگی را در محیط خانواده به ارمغان آورد

زن نباید بخاطر هر چیز کوچکی دعوا و کشمکش را به خانه راه دهد بلکه اگر زمانی همسرش دچار اشتباهی شد از او در گذرد چرا که قرآن میفرماید عفو کنید از بدی های یکدیگر تا خداوند هم گناهان شما را در روز قیامت عفو نماید

 

هرکس که محبتش به همسرش بیشتر باشد ایمانش به خداوند زیاد تر است