زندگی زیباست وعشق جلوه زیباییهاست...

اما...

در این دنیا هیچ چیز ماندگار نیست

همه روزی آمدیم وناگهان خواهیم رفت.....

پس!

باید با گونه ای باشیم که از ما قصه ای به یاد گار بماند که برازنده انسان باشد....